My Jesus, I Love Thee


Verse 1

My 
E
Je
A
sus, I 
E/G#
love 
C#m
Thee, I 
F#m
know 
B
Thou art 
E
mine;
For 
E
Thee 
A
all the 
E/G#
fo
C#m
llies of 
F#m
sin 
B
I re
E
sign.
My 
E
gra
A
cious Re
F#m
dee
B
mer, my 
E
Sa
A
vior art 
E
Tho
B
u;
If 
E
e
A
ver I 
E/G#
loved 
C#m
Thee, my 
F#m
Je
B
sus, 'tis 
E
now.

Verse 2

E
love 
A
Thee be
E/G#
cause 
C#m
Thou has 
F#m
first 
B
loved 
E
me,
And 
E
pur
A
chased my 
E/G#
par
C#m
don on 
F#m
Cal
B
vary's 
E
tree.
E
love 
A
Thee for 
F#m
wear
B
ing the 
E
thorns 
A
on Thy 
E
br
B
ow;
If 
E
e
A
ver I 
E/G#
loved 
C#m
Thee, my 
F#m
Je
B
sus, 'tis 
E
now.

Verse 3

I'll 
E
love 
A
Thee in 
E/G#
life, 
C#m
I will 
F#m
love 
B
Thee in 
E
death,
And 
E
praise 
A
Thee as 
E/G#
long 
C#m
as Thou 
F#m
len
B
dest me 
E
breath;
And 
E
say 
A
when the 
F#m
death 
B
dew lies 
E
cold 
A
on my 
E
br
B
ow,
If 
E
e
A
ver I 
E/G#
loved 
C#m
Thee, my 
F#m
Je
B
sus, 'tis 
E
now.

Verse 4

In 
E
man
A
sions of 
E/G#
glo
C#m
ry and 
F#m
end
B
less de
E
light,
I'll 
E
e
A
ver a
E/G#
dore 
C#m
Thee in 
F#m
hea
B
ven so 
E
bright;
I'll 
E
sing 
A
with the 
F#m
glitte
B
ring 
E
crown 
A
on my 
E
br
B
ow;
If 
E
e
A
ver I 
E/G#
loved 
C#m
Thee, my 
F#m
Je
B
sus, 'tis 
E
now.