Dakilang Katapatan

Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw;
kahabagan mo'y walang kapantay.
Ito ay laging sariwa bawat umaga;
katapatan mo'y napakadakila.
Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala.

Bible References
Scripture quotations taken from the (NASB®) New American Standard Bible®, Copyright © 1960, 1971, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. Used by permission. All rights reserved. www.lockman.org