Dakilang Katapatan

Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw;
kahabagan mo'y walang kapantay.
Ito ay laging sariwa bawat umaga;
katapatan mo'y napakadakila.
Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala.

Bible References