福音歌 (The Gospel Song)

C
G/B
Am
C
F
G
C
C
G/B
Am
C
Dm
F
Gsus
G
C
G/B
Am
C/G
F
E7
Am
G/F
F
Em
Am
Gsus
G
C
Pinyin
fú yīn gē (T h e G o s p e l S o n g )
shèng jié shén yǐ ài chéng wèi
wán měi rén chéng dān wǒ zùi
shí jià shàng shòu kǔ xī shēng
tā shòu sǐ wǒ dé yǒng shēng
Bible References
  • John 3:16
  • Philippians 2:6-8