福音歌

C
G/B
Am
C
F
G
C
C
G/B
Am
C
Dm
F
Gsus
G
C
G/B
Am
C/G
F
E7
Am
G/F
F
Em
Am
Gsus
G
C

Pinyin
fú yīn gē
shèng jié shén yǐ ài chéng wèi
wán měi rén chéng dān wǒ zùi
shí jià shàng shòu kǔ xī shēng
tā shòu sǐ wǒ dé yǒng shēng
Bible References

Other versions:
Scripture quotations taken from the (NASB®) New American Standard Bible®, Copyright © 1960, 1971, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. Used by permission. All rights reserved. www.lockman.org