三一頌

G
G
D
D
C
G
D
G
根,
G
G
G
D
Em
C
G
D
恩,
Em
D
G
B
Em
C
D
Em
名,
G
G
G
D
父、
C
G
子、
D
G
靈。

C
G
們。

Pinyin
sān yī sòng
zàn měi zhēn shén wàn fú zhī gēn ,
dì shàng shēng líng dāng zàn zhǔ ēn ,
tiān shàng wàn jūn sòng zàn zhǔ míng ,
zàn měi shèng fù 、 shèng zǐ 、 shèng líng 。

ā men 。

Other versions: