榮耀歸於真神

1

G
榮耀
D
歸於
G
真神,祂
D
成就大
G/B
事,
G/B
C
愛世
G/B
人甚至
A7
賜下獨生
D7
子,
G
獻上
D
G
生命為人贖罪受
G/B
害,
C
永生門已
G/B
大開,人人
D
可進
G
來。

副歌

讚美
G
主,讚美主,全地
G
聆聽主
D
聲;
D7
讚美主,讚美主,萬民
D/F#
快樂歡
G
欣;
G
C
藉聖
G
子耶穌
D
來到父
G/B
前,
C
耀歸主,
G/B
祂已成
D/F#
就大事
G
工。

2

G
救主
D
流寶
G
血,何等
D
全備救
G/B
恩,
G/B
C
神應許
G/B
賜給凡
A7
信祂的
D7
人;
G
罪人
D
中之
G
罪魁若
D
真心相
G
信,
C
一信靠主
G/B
就必得
D
赦罪之
G
恩。

3

G
父神
D
啟示
G
真理,祂
D
成就大
G/B
事,
G/B
C
聖子耶穌
G/B
我們歡
A7
欣無
D7
比,
G
將來
D
G
主面我
D
們必更驚
G/B
訝,
C
何等奇妙
G/B
改變,更
D
純潔無
G
瑕。

Pinyin
róng yào gūi yú zhēn shén
róng yào gūi yú zhēn shén , tā chéng jìu dà shì ,
wèi ài shì rén shén zhì cì xià dú shēng zǐ ,
xiàn shàng tā shēng mìng wèi rén shú zùi shòu hài ,
yǒng shēng mén yǐ dà kāi , rén rén kě jìn lái 。

zàn měi zhǔ , zàn měi zhǔ , quán dì líng tīng zhǔ shēng ;
zàn měi zhǔ , zàn měi zhǔ , wàn mín kuài lè huān xīn ;
qǐng lái jiè shèng zǐ yé sū lái dào fù qián ,
róng yào gūi zhǔ , tā yǐ chéng jìu dà shì gōng 。

jìu zhǔ líu bǎo xiě , hé děng quán bèi jìu ēn ,
zhēn shén yīng xǔ cì gěi fán xìn tā de rén ;
zùi rén zhōng zhī zùi kúi ruò zhēn xīn xiāng xìn ,
yī xìn kào zhǔ jìu bì dé shè zùi zhī ēn 。

fù shén qǐ shì zhēn lǐ , tā chéng jìu dà shì ,
jiè shèng zǐ yé sū wǒ men huān xīn wú bǐ ,
jiāng lái jiàn zhǔ miàn wǒ men bì gèng jīng yà ,
hé děng qí miào gǎi biàn , gèng chún jié wú xiá 。

Other versions: